Zaměstnání

ALPS ELECTRIC CZECH, s.r.o. je zaměstnavatelem podporujícím rovné příležitosti. Zásadou naší společnosti je poskytovat rovné příležitosti všem zaměstnancům a uchazečům o zaměstnání bez ohledu na rasu, barvu pleti, vyznání, náboženství, pohlaví, sexuální orientaci, národnostní původ, věk, rodinný stav, mentální či tělesná postižení, těhotenství, vojenský nebo veteránský status nebo jakoukoli jinou zákonem zakázanou záminku. Tato zásada rovněž zapovídá zaměstnancům obtěžovat kterékoli jiného zaměstnance z jakéhokoli důvodu, včetně, ale nikoli výhradně, rasy, náboženství, pohlaví, národnostního původu, věku nebo postižení.